Työliikennekokeilu, Ii

• Taustalla valtuustoryhmän aloite joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi

•Aiheen ajankohtaisuutta tukee myös Oulun kaupungin nuorille toteuttama kysely, jonka
avulla kartoitettiin nuorten toiveita asuinympäristölleen. Yhdeksi pääkohdaksi
(kolmesta tärkeimmästä pääteemaasta) nousi hyvät joukkoliikenneyhteydet.

•Tarpeena on ollut selvittää millaista joukkoliikennettä käyttäjät käyttäisivät

Kokeilu eteni vaiheittain:

1. Liikkumisesta ja joukkoliikenteen käytöstä kerättiin syksyllä 2016 käyttäjätietoa Palvelumuotoilu Palon toimesta
ryhmä- ja syvähaastatteluiden, luotainten eli itsedokumentointi-päiväkirjojen ja karttapohjaisen kyselyn avulla.

2. Kerätty käyttäjätieto analysoitiin joukkoliikenteen ongelmakohtien ja uusien tarpeiden löytämiseksi.

3. Keväällä 2017 käyttäjäpersoonien tarpeisiin haettiin ratkaisuja yrityksiltä haastekilpailun ja vaiheistetun palkintojenjaon avulla.

4. Tässä vaiheessa määriteltiin voittaneen idean käyttöönottoon liittyvät asiat. Työliikennekonsepti
visualisoitiin, jotta palvelu voitiin havainnollistaa paremmin palvelun käyttäjille ja sitten ottaa käyttöön
(marraskuu 2017). Työliikennekokeilusta kerättiin kokeilijoilta palautetta paikallisliikenteen kehittämiseksi
sekä palvelun kaupallisuuden edistämiseksi.

 

Ensimmäisen viikon tulokset

 

Suoralinja oli yllättävän nopea (jopa omalla autoa käyttävien mielestä) ja töistä palautuminen alkoi jo matkalla.

Kokeilussa oli sekä hyviä, että huonoja puolia. Kokonaisuudessaan kokeilun tulokset ja taustatiedot ositteessa:

https://www.greenpolis.fi/wp-content/uploads/Ty%C3%B6liikennekokeilun-yhteenveto.pdf

Luokitukset

Loikkaajan sektori

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Finnish Sustainable Communities.
Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Ii.

Jätä kommentti